CHRZEST - KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR "SKAŁA" w Lublińcu

Przejdź do treści

Menu główne:

Opamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Dzieje Apostolskie 2:38-39

Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Ew. Marka 16:16

Greckie słowo baptidzo (zanurzać) przeszło do terminologii chrześcijańskiej jako terminus technicus czynności związanej z aktem inicjacji chrześcijańskiej. Występuje w Nowym Testamencie około stu razy, wliczając w to również obmycia rytualne żydów, chrzest Jana Chrzciciela, chrzest w Duchu Świętym.

- Chrzest jest przykazaniem Pańskim, a jego konieczność nie podlega dyskusji.
- W nauczaniu Jezusa Chrystusa i apostołów Chrzest ma wiele odniesień i obrazów, które pozwalają stwierdzić, że mamy do czynienia z rzeczywistością złożoną i wieloznaczeniową. Obrazy najczęstsze to: obmycie z grzechów -
uwolnienie od oskarżeń sumienia - pogrzebanie starego człowieka i co się z tym wiąże, wzbudzenie z martwych do nowego życia - narodzenie na nowo - przyobleczenie się w Chrystusa - utożsamienie z Chrystusem.

- Przez wiarę i Chrzest stajemy się częścią Ciała Chrystusa - Kościoła.
- Chrzest uznajemy za końcowy akt procesu narodzenia na nowo.
- Chrzest nie tylko wskazuje na nawrócenie i inne rzeczywistości duchowe (takie jak: obmycie i uwolnienie z grzechów, oczyszczenie sumienia ze wszystkich obciążających win, zmartwychwstanie do nowego życia itp.), ale je poświadcza.
- Zgodnie z przykazaniem Jezusa Chrystusa, Chrzest może mieć miejsce wówczas, gdy człowiek uwierzy (Ew. Marka 16:16; Ew. Mateusza 28:18-20) - gdy nawróci się, odrzuci grzech, wyrażając szczerą pokutę, wyzna Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela (Dzieje Apostolskie 2:38; 8:37) oraz poprosi o przyjęcie do zboru (Dzieje Apostolskie 2:41-42).
- Chrzest, w znaczeniu biblijnym, musi być aktem wolnym ze strony człowieka, który zwraca się o jego spełnienie do Kościoła.


Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Z oddaniem też trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dzieje Apostolskie 2:41-42


8

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego