Śluby - KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR "SKAŁA" w Lublińcu

Przejdź do treści

Menu główne:

ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW

- Małżeństwo zawarte przed duchownym Kościoła Zielonoświątkowego wywołuje skutki cywilnoprawne, jeśli odpowiada wymaganiom określonym w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym i zostało zawarte w formie przewidzianej przez Prawo Wewnętrzne.
 - Zamiar zawarcia małżeństwa nowożeńcy zgłaszają Pastorowi i dostarczają zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego najpóźniej miesiąc przed terminem ślubu.
 - Do przyjmowania oświadczeń woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu upoważniony jest ordynowany duchowny, a zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeńskiego podpisuje Pastor.1. Małżeństwo jest instytucją ustanowioną przez Boga. Jest to monogamiczny i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety (Ks. Rdz. 2:23-24; Ew. Mt. 19:5-6; Ew. Mk. 10:6-12; Ef. 5:31).
2. Małżeństwo uważa się za zawarte z chwilą złożenia ślubowania mającego charakter aktu publicznego zgodnego z obowiązującymi normami prawnymi i kościelnymi (Ks. Rdz. 24:67; 29:22-23; Ks. Sdz. 14:10; Ks. Rt. 4:11-13; Ew. Mt. 1:18-21).
3. Zawieranie związku małżeńskiego przez osobę wierzącą z osobą niewierzącą – mimo ważności tego małżeństwa – uważa się za niezgodne z wolą Bożą (2 Kor. 6:14-16).
4. Rozwód jest złem (Ks. Ml. 2:13-16; Ew. Mt. 19:8; Ew. Mk. 10:9).
5. Uznaje się dopuszczalność rozwodu w przypadkach szczególnych przedstawionych w Nowym Testamencie:
• klauzula Mateuszowa (5:32; 19:9),
• obie klauzule Pawłowe (1 Kor. 7:11.15).
6. Powtórne małżeństwo jest możliwe, gdy rozwód nastąpił w wyniku wszeteczeństwa lub z inicjatywy strony niewierzącej. Odnosi się to także do osób rozwiedzionych z innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeżeli rozwód miał miejsce przed ich nawróceniem. Jednak w każdym przypadku kwestia powtórnego małżeństwa powinna być rozpatrywana indywidualnie. W związku z tym nie należy wymagać od pastora spełnienia posługi ślubnej, jeśli zakłóca to spokój jego sumienia (Ew. Mt. 5:32; 19:9; 1 Kor. 7:15; 2 Kor. 5:17).
7. Współżycie płciowe przedmałżeńskie i pozamałżeńskie, współżycie homoseksualne oraz dewiacje seksualne wymienione w Piśmie Świętym są grzechem (Ks. Kpł. 18:22-23; Ks. Pwt. 5:18; 22:13-29; Ew. Mt. 1:18-25; 5:27-28; Ew. Łk. 1:34; Hbr. 13:4; Rz. 1:26-27).
8. Uznaje się świętość pożycia płciowego w małżeństwie, przez które realizuje się biblijna zasada: „staną się jednym ciałem” i które służy prokreacji (Ks. Rdz. 2:24; Ks. Kzn. 9:9; 1 Kor. 6:16; 7:3-5).
9. Małżonkowie mają prawo do planowania rodziny zgodnie z ich chrześcijańskim sumieniem; dopuszcza się stosowanie środków antykoncepcyjnych za wyjątkiem wczesnoporonnych. Aborcja jest grzechem (Ks. Rdz. 1:28; Ks. Wj. 20:13).
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego