religia - KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR "SKAŁA" w Lublińcu

Przejdź do treści

Menu główne:

Strona Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego w RP


Elżbieta Bednarz – dr teologii; pedagogiki religii
Dyrektor Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Sposób i warunki funkcjonowania międzyszkolnych punktów katechetycznych

Wspólnym dobrem - zarówno dla państwa, jak też dla poszczególnych Kościołów -
jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu ogólnie akceptowanych wartości. Źródła prawa
regulujące sposób organizowania i prowadzenia nauki religii są bardzo różnej rangi i
pochodzenia. Wśród dotyczących prowadzenia nauki religii w szkołach polskich znajdziemy
umowę międzynarodową (konkordat), konstytucję, ustawy, rozporządzenia ministra edukacji
narodowej oraz porozumienie między przedstawicielem władzy państwowej a reprezentantem
Kościoła Katolickiego, jak też porozumienie między Polską Radą Ekumeniczną oraz
Ministrem Edukacji Narodowej.

Status prawny edukacji religijnej wyznacza ustawa z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty (tekst ujednolicony: Dz. U. 03.137.1304, art.1; Dz. U. 03.203.1966, art. 53,
ostatnia zmiana z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw: Dz. U. nr 56, poz. 458). Konkretyzując zapisy ustawy, zostało
wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 2,
poz.155). Rozporządzenie powyższe zawiera obecnie pewne zmiany, które zapisane są w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz. U. Nr 67,
poz.753). Tytuł rozporządzenia brzmi: w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych szkołach i przedszkolach.
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przedszkole i szkoła mają obowiązek
zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub
oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub
oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być
organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej (§ 2.1.).
W kolejnym punkcie paragrafu drugiego znajdujemy konkretyzujący zapis dotyczący
organizacji innej formy nauczania religii. I tak czytamy:
Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań
wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ
prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem
wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym
(pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym. Liczba uczniów (wychowanków) w grupie lub
punkcie katechetycznym nie powinna być mniejsza niż trzy (§ 2.2).
Ważnym dla organizacji nauki religii w grupie międzyszkolnej i pozaszkolnym
punkcie katechetycznym pozostaje zapis zawarty w punkcie trzecim drugiego paragrafu:
Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (poza-przedszkolnym) punkcie
katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych
przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub
punktów katechetycznych (§ 2.3).
Uwzględniając powyższe zapisy rozporządzenia lekcje religii w grupie
międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym najczęściej organizowane są w
następujący sposób:
1. Złożenie wniosku przez kościół/związek wyznaniowy do organu
prowadzącego szkołę/szkoły o organizację nauczania religii w grupie
międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym z podaniem
miejsca, gdzie będą przeprowadzane lekcje. Do wniosku dołączyć należy
listę uczniów z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe lub klasy. Jeśli
liczba uczniów w danej klasie wynosi mniej niż troje, wskazanym jest
organizować nauczanie w grupach zgodnych z klasyfikacją poziomów
edukacji: nauczanie przedszkolne; nauczanie wczesnoszkolne; nauczanie w
klasach IV-VI szkoły podstawowej; nauczanie w gimnazjum; nauczanie w
szkołach ponadgimnazjalnych.
2. Organ prowadzący szkołę/szkoły /w przypadku szkół podstawowych i
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych/ wskazuje szkołę/szkoły, w
których zostanie zatrudniony zgłoszony przez kościół/związek wyznaniowy
katecheta. Jeśli w punkcie katechetycznym posiadamy dzieci na poziomie
edukacji: przedszkole-szkoły gimnazjalne to organ prowadzący te jednostki
oświatowe wskazuje jedną szkołę do zatrudnienia nauczyciela uczącego
religii w wymienionych grupach wiekowych. Jeśli natomiast do grupy
katechetycznej należą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, to nauczyciel
uczący w takiej grupie zatrudniony jest w jednej ze wskazanych przez organ
prowadzący szkół ponadgimnazjalnych.
3. Do pozaszkolnych punktów katechetycznych zgłaszani są przez rodziców
uczniowie, których miejsce zamieszkania i tym samym uczęszczania do
szkoły jest poza miejscowością, w której znajduje się pozaszkolny punkt
katechetyczny. W tym miejscu należy przytoczyć zapis przywoływanego
rozporządzenia, który wskazuje, iż organy prowadzące szkoły/przedszkola
do których uczęszczają uczniowie ustalają w drodze porozumienia zasady
prowadzenia grup międzyszkolnych lub punktów katechetycznych /§ 2 ust. 3/.
4. Dodać też należy, iż katecheta zostaje zatrudniony na podstawie imiennego
pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez
władze zwierzchnie kościoła/związku wyznaniowego. Wydanie skierowania
jest jednoznaczne z uznaniem przez kościół kwalifikacji katechetycznych,
zgodnie z rozporządzeniem - w porozumieniu z Ministrem Edukacji
Narodowej.
5. Tak jak w przypadku nauczania religii w szkole, tak też w grupie
międzyszkolnej i pozaszkolnej nauczanie powinno być zorganizowane na
życzenie rodziców bądź pełnoletnich uczniów. Życzenia te winny być
przedkładane w szkole, do której uczęszcza uczeń.
6. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i
zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków
wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do
wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania
religii. Obecnie wykaz podręczników oraz programów wybranych do
nauczania religii kościoła/związku wyznaniowego powinien być
przedstawiony w określonym czasie dyrektorowi szkoły, w której
zatrudniony jest nauczyciel.
7. Każdy pozaszkolny punkt katechetyczny oraz grupa międzyszkolna musi
posiadać udokumentowane zapisy o realizacji programu oraz ocenach, co
należy dokonywać w dziennikach lekcyjnych /mogą to być dzienniki zajęć
pozalekcyjnych, ważnym jest, aby zawierały te same zapisy, które zawierają
dzienniki szkolne/. Dziennik powinien być gotowy do wglądu dla dyrektora
szkoły, w której zatrudniony jest katecheta.
8. Wskazanym jest opracowanie wzoru świadectwa wydawanego przez
kościół/związek wyznaniowy dla ucznia. Wydanie świadectwa z oceną z
religii kościoła/związku wyznaniowego powinno być na jednolitym dla
wszystkich uczniów - wyznawców kościoła/związku wyznaniowego druku.
Uczniowie otrzymują ocenę z religii na świadectwie wydawanym przez
szkołę, do której uczęszczają, na podstawie świadectwa przekazanego przez
katechetę /§ 9. 4/. Nauczyciel katecheta zobligowany jest do wystawienia
oceny z religii dwa razy w ciągu roku szkolnego (czasami szkoły dzielą rok
szkolny na trymestry, w takiej sytuacji ocenę należy wystawić trzy razy),
pamiętać przy tym powinien o przekazaniu oceny przez ucznia dla
nauczyciela wychowawcy przed klasyfikacją radą pedagogiczną śródroczną
i końcoworoczną w szkole. Ocenę śródroczną nauczyciel katecheta
wystawia zarówno w dzienniku zajęć pozalekcyjnych (z zapisem nauka
religii np. zielonoświątkowej), jak też na zaświadczeniu o ocenie wydanym
przez kościół, w którym organizowane jest nauczanie religii w ramach
systemu oświaty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
prowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.
Nr 83 poz. 562), ocena z religii jest wliczana do średniej ocen. Nadal nie ma
ona wpływu na promowanie ucznia do klasy następnej.
9. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy
wyznaczeni przez właściwe władze zwierzchnie kościołów i innych
związków wyznaniowych. Lista tych osób jest przekazana do wiadomości
organom sprawującym nadzór pedagogiczny. Nadzór pedagogiczny nad
nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z
programem, prowadzą dyrektor szkoły (przedszkola) oraz pracownicy
nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami
(§11. 2.).

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego